RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów CZK Komed

 
1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Zdrowia Kobiety KOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4/30, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Beatę Ryń, pisząc na adres: inspektor@czkkomed.pl lub telefonicznie 41 331 44 44.

2. Cele i podstawy przetwarzania - w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:
- w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- podstawą przetwarzania danych w zakresie, jakie jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
- w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
- w celach marketingowych na podstawie Pana/Pani zgody.

3. Kategorie danych, które przetwarzamy Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: - podstawowe dane identyfikacyjne
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
- dane dotyczące zamieszkania
- dane dotyczące zdrowia fizycznego
- dane dotyczące rekonwalescencji
- obszary monitoringu wizyjnego
- dane szczególnej kategorii dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia.

4. Odbiorcy danych Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: - podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy informatyczne, firmy księgowe, firmy prawnicze, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą ze względu na ciągłość leczenia lub ratowania życia lub zdrowia, podmiotom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, podmiotom serwisującym urządzenia, w których są przetwarzane dane, podmiotom prowadzącym serwery, na których przechowywane są dane, podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, firmom kurierskim, za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja z pacjentem, podmiotom, którym przekazywana jest dokumentacja do celów archiwizacji lub niszczenia, podmiotom wykonujące usługi audytowe.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.